Contact

Algemene Voorwaarden MT Engineering B.V.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23-11-2021

ALGEMENE BEPALINGEN 

Algemene voorwaarden MT Engineering B.V., hierna te noemen “MT Engineering”,

 1. Toepasselijkheid

1.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MT Engineering gedane offertes en op door MT Engineering gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.

1.2       Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
1. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en MT Engineering;
2. Opdrachtnemer: hierna te noemen “MT Engineering”;
3. Opdrachtgever: de partij die met MT Engineering een overeenkomst van opdracht sluit;
4. Kandidaat: de persoon die in het kader van een overeenkomst tussen opdrachtgever en MT Engineering aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld;
5. Detachering: het door MT Engineering ter beschikking stellen van kandidaten die onder verantwoordelijkheid, toezicht en leiding van de opdrachtgever werkzaamheden zullen verrichten;
6. Werving en Selectie: het door MT engineering in opdracht van de opdrachtgever bemiddelen bij het vinden van personeel ten behoeve van de opdrachtgever.

 1. Totstandkoming overeenkomst

3.1        Alle aanbiedingen van MT Engineering, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en slechts geldig voor de duur van dertig dagen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2        De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen MT Engineering en de opdrachtgever. De overeenkomst wordt voorts geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

 1. Zoekopdracht voor de detacheringopdracht

4.1       In verband met een detacheringopdracht zal MT Engineering een gerichte zoekopdracht verrichten, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de functieomschrijving, de vergoeding en de looptijd van de detachering.

4.2       MT Engineering zal aspirant-kandidaten aan opdrachtgever voorstellen middels een schriftelijk profiel, al dan niet geanonimiseerd. Indien het profiel de opdrachtgever aanspreekt, dan zal MT Engineering een kennismakingsgesprek initiëren.

4.3       Alvorens een detacheringopdracht tot stand komt maken partijen afspraken over de duur van de detachering, het aantal werkuren, het tarief en eventueel aanvullende afspraken.

4.4       Aan de zoekopdracht zijn geen kosten verbonden, tenzij sprake is van een situatie zoals hierna genoemd.

4.5       Indien een door MT Engineering geïntroduceerde aspirant-kandidaat buiten MT Engineering om in dienst treedt bij opdrachtgever dan wel op een andere wijze werkzaamheden verricht voor opdrachtgever, dan zal opdrachtgever aan MT Engineering een boete verschuldigd zijn van € 20.000,00 ongeacht de looptijd van de detacheringopdracht en een mogelijk proeftijdbeding in de detacheringopdracht en onverminderd het recht van MT Engineering op schadevergoeding. Het voorgaande is ook van toepassing indien de aspirant-kandidaat tevens via een ander bureau is gevonden.

 1. Duur, beëindiging en verlenging van de opdracht

5.1       De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten voor de duur van het project, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2       De opdracht kan door beide partijen tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3       Het in voorgaande leden bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de opdracht op grond van enige andere bepaling vervat in deze algemene voorwaarden.

5.4       Hierbij zal als uitgangspunt gelden dat de omvang van de opdracht tenminste 40 uur bedraagt. Indien de opdrachtgever binnen twee weken na aanvang van de werkzaamheden door de kandidaat, op goede gronden van oordeel is dat de kandidaat zijn werkzaamheden niet naar behoren vervult, heeft de opdrachtgever binnen de grenzen van redelijkheid het recht van MT Engineering B.V.  te verlangen dat bedoelde kandidaat wordt vervangen door een daartoe meer geschikte andere kandidaat. MT Engineering B.V. zal zich inspannen al dat mogelijke te doen om aan dat verlangen te voldoen.

5.5       Wanneer MT Engineering B.V. –in geval van een verzoek hiertoe van opdrachtgever conform lid 4 van dit artikel – binnen een termijn van vier weken onverhoopt geen andere geschikte kandidaat ter beschikking kan stellen, kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen. Dit dient steeds schriftelijk te gebeuren.

5.6.      De opdrachtgever laat MT Engineering B.V. uiterlijk 10 dagen voor afloop van de opdracht schriftelijk weten of de opdrachtgever de opdracht wil verlengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.7        De opdracht kan door opdrachtgever per direct worden opgezegd, indien sprake is van:

 • surséance van betaling of faillissement van MT Engineering B.V.;
 • een dusdanige ernstige tekortkoming in de naleving van overeenkomst plaatsvindt waardoor het redelijkerwijs van opdrachtgever niet verwacht kan worden dat de overeenkomst nog nader wordt uitgevoerd.

Voor MT Engineering B.V. bestaat de mogelijkheid van onverwijlde tussentijdse opzegging, onder meer in het geval van:

 • surséance van betaling of faillissement van opdrachtgever of MT Engineering B.V.;
 • een dusdanige ernstige tekortkoming in de naleving van overeenkomst plaatsvindt waardoor het redelijkerwijs van MT Engineering B.V. niet verwacht kan worden dat de overeenkomst nog nader wordt uitgevoerd. Hierbij valt onder meer te denken aan de situatie dat opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet;
 • opzegging van de arbeidsovereenkomst door kandidaat, ingeval MT Engineering B.V. geen andere kandidaat bij opdrachtgever kan aanleveren. 
 1. Strekking van de opdracht

6.1.      De strekking van de opdracht is het uitvoeren van werkzaamheden zoals die zijn gedefinieerd in de overeenkomst van de opdracht bij de beschrijving van het project. Deze werkzaamheden zullen door de kandidaat worden uitgevoerd in een werkweek van minimaal 40 uur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2.      In overleg tussen de opdrachtgever en MT Engineering B.V. wordt al het werk of een gedeelte daarvan in principe uitgevoerd in het bedrijf van de opdrachtgever en/of op het bedrijf/werkterrein van de  opdrachtgever.

6.3.      De kandidaat voert het werk uit onder leiding en toezicht van opdrachtgever en is zodoende gehouden om redelijke werkinstructies van leidinggevend personeel van de opdrachtgever te aanvaarden en uit te voeren.

6.4.      De opdrachtgever verplicht zich om tijdens de overeengekomen werkuren de kandidaat toegang te verlenen tot de plaats waar de werkzaamheden door de kandidaat zullen worden uitgevoerd. Zo nodig stelt de opdrachtgever aan de kandidaat kantoorruimte en bijbehorende faciliteiten ter beschikking. Tevens zal de opdrachtgever de kandidaat in staat stellen de werkzaamheden te verrichten onder omstandigheden die voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet en andere relevante wet- en regelgeving.

6.5.      Ook biedt de opdrachtgever de kandidaat alle gelegenheid tot het regelmatig voortzetten en voltooien van de werkzaamheden. En zal de opdrachtgever alle gegevens en benodigdheden aanleveren die de kandidaat nodig heeft voor de uitvoering van zijn werk, waarbij opdrachtgever voor alle in bruikleen gegeven zaken een overeenkomst laat tekenen door kandidaat.

 1. Prijzen, tarieven en overwerk

7.1       MT Engineering zal de diensten uit hoofde van de opdracht verrichten op nacalculatiebasis per daadwerkelijk gewerkt uur conform de door opdrachtgever geaccordeerde urenverantwoording. De bij het sluiten van de opdracht overeengekomen prijzen/tarieven zullen telkens per 1 januari van elk jaar eenzijdig door MT Engineering kunnen worden gewijzigd met een percentage gelijk aan het indexcijfer regelingslonen voor overige dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal bureau voor de Statistiek.

7.2       Tariefswijzigingen ten gevolge van CAO verplichtingen en wettelijk vastgestelde loon- en/of lastenverhogingen zoals premies sociale verzekeringen, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd, ook indien deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een opdracht.

7.3           Als voor de opdracht werk moet worden gedaan buiten de normale kantooruren, wordt voor deze uren een extra vergoeding berekend. In geval van overwerk wordt dit (zo mogelijk vooraf) schriftelijk aan opdrachtnemer meegedeeld.

 1. Indiensttreding bij opdrachtgever

8.1       Het is de opdrachtgever verboden gedurende de duur van de opdracht, alsmede gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van de opdracht, kandidaten van MT Engineering die door hem zijn ingeleend een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel op enige andere wijze om niet of om baat, direct of indirect werkzaam te doen zijn bij zijn onderneming of daaraan gelieerde bedrijven of daarom anderszins een belang te doen hebben, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2       Kosteloze overname van kandidaten is slechts mogelijk indien dit door beide partijen schriftelijk is overeengekomen.

8.3       Bij overtreding van een van de bovengenoemde verboden verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500,00 aan MT Engineering voor elke overtreding alsmede € 500,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige aan MT Engineering toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

 1. Betaling

9.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden door betaling van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van MT Engineering. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan MT Engineering geldt niet als bevrijdende betaling.

9.2       Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert opdrachtgever van rechtswege in betalingsverzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

9.3       In geval van betalingverzuim is MT Engineering – onverminderd haar recht op betaling – gerechtigd de verlening van verdere diensten op te schorten dan wel te beëindigen.

9.4       In geval van betalingsverzuim heeft MT Engineering met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op een vertragingsrente over de opeisbare bedragen, gelijk aan de wettelijke rente. Daarnaast heeft MT Engineering recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke MT Engineering moet maken ten gevolge van het niet nakomen van een betalingsverplichting door opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste het door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak bedrag (“ Rapport Voorwerk II”).

 1. Overmacht

10.1      In geval van overmacht is MT Engineering gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de opdracht voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de opdracht in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding zal zijn. Tevens is MT Engineering gerechtigd indien de opschorting zes maanden heeft geduurd, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

10.2      Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van MT Engineering na het sluiten van de overeenkomst van zodanige aard dat nakoming in redelijkheid niet meer van MT Engineering kan worden gevergd.

 1. Aansprakelijkheid

11.1      Opdrachtgever draagt de verantwoording over alle handelingen van de kandidaat en verder alle door of mede door de kandidaat tot stand gebrachte werken, gedurende de periode dat de kandidaat aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. De opdrachtgever heeft in het kader van de opdracht de volledige zeggenschap en instructiebevoegdheid over de kandidaat van MT Engineering.

11.2      Opdrachtgever vrijwaart MT Engineering voor aanspraken van kandidaten verband houdende met de verplichtingen uit artikel 7:658 BW en de Arbo wetgeving.

11.3      De opdrachtgever vrijwaart MT Engineering voor elke aansprakelijkheid van MT Engineering als werkgever van de kandidaat rechtsreeks of indirect- voortvloeiende uit schade en verliezen die kandidaten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.

11.4      De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1      De rechtsverhouding tussen MT Engineering en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Arnhem.